Ustanowienie Programu Etycznego w Grupie Polpharma

polpharmaW ostatnich latach Polpharma skupiła wokół siebie grupę polskich i zagranicznych podmiotów reprezentujących zróżnicowaną kulturę organizacyjną lub też działających w krajach o odmiennym podejściu do kultury prowadzenia biznesu. Dynamiczny rozwój działalności zrodził potrzebę określenia jednolitych standardów postępowania. Podstawą dla nich stał się system wartości etycznych wskazujących, jakiego rodzaju postawy i zachowania stanowią wyznacznik filozofii zarządzania w Grupie Polpharma, spajającej kulturę firmy i skupiającej jej pracowników wokół wspólnych celów.

W przekonaniu władz spółki określenie silnych ram etycznych dla działań podejmowanych w ramach całej Grupy pozwala nie tylko ograniczać ryzyko w działalności na wrażliwym i wysoce konkurencyjnym rynku farmaceutycznym, ale także chronić firmę przed możliwymi nieprawidłowościami dzięki stworzeniu miejsca pracy wolnego od nagannych zjawisk. Szczególnie ten ostatni aspekt pozwolił skupić wysiłki na budowie kultury firmy w oparciu o spójny system wartości, ukierunkowany na zapewnienie ludziom pracy w dobrej atmosferze, w bezpiecznym i określonym przez najwyższe standardy postępowania środowisku.

Szczególne znaczenie miał sposób ustanowienia wspólnego dla całej Grupy Polpharma Kodeksu Etyki. Przyjęto bowiem, iż w jego opracowanie powinna zaangażować się cała organizacja, gdyż tylko taki model prac zapewni wysokie poparcie, zrozumienie i akceptację ze strony zatrudnionych, a tym samym i najwyższy poziom zgodności przyjętych rozwiązań z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami ludzi stanowiących o kulturze firmy.

Drugim fundamentalnym założeniem, jakie od początku przyświecało podjętym wysiłkom, było przekonanie o konieczności wprowadzenia rozwiązania, które będzie długoterminowo wspierało budowę pożądanych standardów w oparciu o przyjęty system wartości. Rozwiązaniem tym stał się kompleksowy Program Etyczny. Prace nad określeniem wizji i założeń Programu zostały zapoczątkowane równocześnie z działaniami na rzecz ustanowienia jego kluczowego elementu, tj. Kodeksu Etyki.

Dialog z pracownikami

Trwające ponad rok prace przebiegały w dialogu z pracownikami i przy zaangażowaniu oraz poparciu ze strony władz firmy. Powołano Komitet Sterujący i Zespół ds. Ustanowienia Programu Etycznego, w którego skład weszli przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej i kluczowych obszarów biznesowych. Na czele projektu stanęli przedstawiciele Rady Nadzorczej, co stanowiło dowód wyjątkowego znaczenia tego działania dla organizacji. Od początku podejmowane kroki i ich cele były komunikowane pracownikom.

W wypracowanie podstaw dla zapisów Kodeksu Etyki zaangażowało się prawie 2 tys. pracowników z różnych lokalizacji Grupy. W toku konsultacji mogli oni ocenić dotychczasową kulturę etyczną firmy i wskazać zagadnienia, które powinny zostać ujęte w projektowanym Kodeksie oraz kluczowych założeniach Programu Etycznego. Zdecydowana większość uczestników konsultacji uznała etykę za ważną w pracy, a zbiór wspólnych wartości etycznych za niezbędny dla właściwego rozwoju firmy. Pracownicy wyrazili jednocześnie wysokie poparcie dla działań podejmowanych przez władze firmy na rzecz ustanowienia kompleksowych rozwiązań określających etyczne standardy postępowania w miejscu pracy.

Na podstawie zgłoszonych przez pracowników opinii wypracowano projekt Kodeksu, który poddano ponownym konsultacjom. Łącznie w toku prac odbyło się prawie 20 spotkań bezpośrednich w różnych lokalizacjach Grupy w kraju i poza granicami. W grudniu 2014 r. Kodeks Etyki Grupy Polpharma został przyjęty przez Zarząd firmy. Każdy pracownik otrzymał za pośrednictwem swojego przełożonego egzemplarz Kodeksu i podpisał oświadczenie o zapoznaniu się z nim.

Wartości jako podstawa

Kodeks Etyki określił wspólny system wartości etycznych Grupy Polpharma, takich jak szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność i współpraca. Kodeks normuje kwestie etyczne w relacjach ze współpracownikami, partnerami, klientami i szeroko pojętym otoczeniem społecznym oraz konkurencją. Jest podany do publicznej wiadomości m.in. za pośrednictwem prowadzonych w językach narodowych serwisów internetowych Grupy w poszczególnych krajach. Dzięki temu nie tylko wszyscy pracownicy znają zapisy Kodeksu, ale ustanowione w nim zasady są łatwo dostępne podmiotom zainteresowanym współpracą z Polpharmą. Zależy nam bowiem na tym, by partnerzy szanowali przyjęte przez nas wartości i nie podejmowali działań sprzecznych z naszymi standardami.

Kodeks Etyki jest podstawowym elementem kompleksowego Programu Etycznego Grupy Polpharma, który ustanawia mechanizmy budujące i wzmacniające świadomość przyjętych rozwiązań, a także stojące na straży ich stosowania.

graf-program_etyczny-pl-nowy png

Program zakłada aktywną komunikację na temat zagadnień etycznych w organizacji oraz działania edukacyjne adresowane do wszystkich pracowników. Za niezbędne uznaliśmy także stworzenie systemu wspierania zatrudnionych w rozwiązywaniu dylematów etycznych poprzez uzyskiwanie porad ze strony bezpośrednich przełożonych lub Compliance Officera Grupy Polpharma, który jest jednocześnie Liderem Zespołu ds. Ustanowienia Programu Etycznego.

Przyjęte rozwiązania gwarantują zarówno pracownikom, jak i zewnętrznym interesariuszom możliwości zgłaszania zdarzeń stanowiących potencjalne naruszenie przyjętych zasad postępowania. Niezwykle ważnym aspektem tego systemu jest zapewnienie ochrony przed działaniami odwetowymi, które władze spółki w sposób jednoznaczny określiły jako niedopuszczalne.

Magdalena Rzeszotalska – Dyrektor ds. Komunikacji Korporacyjnej i CSR, Polpharma S.A.