Unilever – Plan „Życie w sposób zrównoważony”

UnileverFirma Unilever w 2010 roku ogłosiła Plan „Życie w sposób zrównoważony”, który zakłada podwojenie wielkości biznesu firmy, przy jednoczesnym obniżeniu wpływu na środowisko i zwiększeniu pozytywnego wpływu społecznego. Plan ten ma bardzo wiele aspektów, a jednym z nich jest właśnie dbałość o prawa człowieka i promowanie etycznego modelu biznesowego ze wszystkimi stronami związanymi z działalnością firmy. Na wstępie warto podkreślić także szerszy kontekst związany z działaniami firmy Unilever na rzecz przestrzegania standardów etycznych i wspieraniem tego tematu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W skali globalnej firma Unilever jest aktywna w promowaniu szeroko pojętych standardów praw człowieka – w tym roku opublikowała raport zgodny ze standardami ONZ, dotyczący właśnie praw człowieka. Podkreśla on kluczowe obszary rozwoju, w tym pracy Unilever na rzecz równouprawnienia kobiet, postępów w walce z molestowaniem seksualnym oraz w zakresie poprawy kwestii zdrowia i bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw. Raport opisuje także główne obszary dalszego rozwoju i wskazuje konieczność współpracy z innymi organizacjami w celu wywarcia wpływu na większe zmiany systemowe.

Mamy świadomość, że w skali globalnej temat standardów etycznych jest niezmiernie ważny dla rozwoju każdego biznesu. Dlatego w firmie Unilever wierzymy i kierujemy się przekonaniem, że sukces w dużej mierze osiąga się dzięki cechom takim jak rzetelność, uczciwość oraz szacunek dla wszystkich, którzy tworzą organizację oraz tych którzy współpracują z nami jako nasi dostawcy, klienci czy usługodawcy. Takie zasady stoją u podstaw naszej firmy oraz pozostają aktualne w dzisiejszych czasach. Nadal wierzymy, że sukces oznacza zachowanie najwyższych standardów naszego postępowania w stosunku do pracowników, współpracowników, klientów, konsumentów, a także środowiska naturalnego.

Kodeks Postępowania w Biznesie

Na bazie zdobytych doświadczeń opracowano Kodeks Postępowania w Biznesie firmy Unilever, który wyznacza najwyższe standardy zachowań jakich oczekujemy od naszych pracowników. Kodeks ten ma charakter globalny, a zasady nim określone obowiązują wszystkie osoby wykonujące pracę na rzecz Unilever. Mając jednak na względzie, że Unilever jest obecny w wielu krajach, Kodeks jest wspierany przez dodatkowe polityki, uwzględniające lokalne wymogi wynikające z przepisów prawa obowiązujących w danym kraju. W ten sposób mamy pewność, że nasze zasady są jasne i przejrzyste dla wszystkich pracowników, a jednocześnie uwzględniają lokalną specyfikę i wymogi prawne. Co więcej Kodeks zawiera wytyczne oraz pożądane kierunki działań – w przypadku, gdy dane zdarzenie bądź sytuacja nie są przewidziane i ujęte w jego treści, pozostałe zasady pozwalają na wybór właściwej drogi postępowania oraz podjęcie odpowiedniej decyzji związanej z daną sytuacją.

Zasady regulowane przez Kodeks oraz pozostałe regulaminy i polityki składają się na zestaw norm kształtujących działania pożądane oraz te sprzeczne z naszymi zasadami oraz przepisami prawa, których Unilever nie toleruje oraz które muszą być eliminowane.

Całokształt tych zasad jest komunikowany każdej nowej osobie, która przed rozpoczęciem współpracy zobowiązuje się ich przestrzegać pracując w Unilever. W ramach utrwalania najważniejszych punktów, każdego roku przeprowadzane są szkolenia obejmujące pogłębione informacje z danej dziedziny ujętej w Kodeksie – szkolenia są obowiązkowe dla wszystkich osób, bez względu na podstawę współpracy z Unilever oraz charakter łączącej umowy. Standardowo realizowane są one w wersji online w języku angielskim, przy czym wszystkie osoby wymagające szkoleń w językach narodowych mają także zapewnioną taką możliwość w tradycyjnej formule papierowej. W ten sposób wszyscy pracownicy mają możliwość zrealizowania obowiązkowego szkolenia w sposób najbardziej dla siebie odpowiedni.

Dzięki tego rodzaju działaniom Unilever stara się wzmacniać zasady Kodeksu oraz przypominać jak ważne są zasady etycznego i zgodnego z prawem działania dla codziennie wykonywanych obowiązków.

Co istotne, zasady określone w Kodeksie są również komunikowane partnerom biznesowym Unilever, od których także oczekujemy działań zgodnych z zasadami którymi kierujemy się na co dzień wewnątrz organizacji. Takim przykładem jest np. polityka pozyskiwania zasobów z odpowiedzialnego źródła. Wyraża ona nasze zobowiązanie do prowadzenia działalności biznesowej w sposób uczciwy, otwarty i respektujący powszechne prawa człowieka oraz podstawowe zasady pracy we wszystkich obszarach naszej działalności. Obejmuje ramowe założenia, za pomocą których formułujemy swoje ambicje oraz podejście w kwestii pozyskiwania zasobów z odpowiedzialnego źródła. Chcemy współpracować jedynie z tymi dostawcami, którzy podzielają nasze wartości i postępują zgodnie z zasadami określonymi w tej polityce.

W ramach Kodeksu Postępowania w Biznesie położony został także nacisk na inne istotne aspekty związane z etycznym oraz zgodnym z prawem postępowaniem. W szczególności na zagadnienia dotyczące unikania konfliktu interesów, przekupstwa, zasad przyjmowania oraz wręczania prezentów, zdrowia i bezpieczeństwa, poszanowania ludzi, ochrony informacji, danych osobowych czy kontaktów z konkurencją. Reguluje on także inne kwestie zapewniające etyczne prowadzenie działalności oraz realizowanie celów biznesowych z poszanowaniem przepisów prawa, praw człowieka oraz uczciwej konkurencji.

Naruszenie Kodeksu może mieć istotne konsekwencje zarówno dla Unilever, jak również dla osoby dopuszczającej się naruszenia. W obu przypadkach sankcje mają odmienny charakter, ściśle zależny od stopnia zawinienia oraz rozmiaru szkody.

Każdy przypadek podejrzenia lub faktycznego naruszenia zasad Kodeksu może być zgłoszony na różne sposoby – poprzez infolinię, wysłanie wiadomości e-mail, czy też przy wykorzystaniu formularza online. W każdym przypadku możliwy jest również kontakt z tzw. Business Integrity Officer’em, który w zależności od rodzaju sprawy podejmuje dalsze działania związane z odpowiedzią na pytanie bądź formalnym rozpoczęciem procedury związanej z naruszeniem Kodeksu.

Ostateczne decyzje w sprawie, w której zostało wszczęte postępowanie w celu ustalenia czy dane zdarzenie wypełniło znamiona czynności sprzecznych z zasadami Kodeksu podejmowane są kolegialnie w ramach tzw. Code Committee – organu, który stoi na straży zgodności działania zgodnie z Kodeksem w danym obszarze geograficznym.

Firma Unilever widzi duże znaczenie promowania standardów etycznych, ponieważ jest to zgodne ze zrównoważonym modelem biznesowym, który firma realizuje już od kilku lat. Znaczenie tego tematu jest także często podnoszone przez globalne kierownictwo firmy, z Prezesem firmy Paulem Polmanem na czele. Jak sam twierdzi, „biznes może rozwijać się tylko w społeczeństwach, w których prawa człowieka są przestrzegane i chronione. Ludzie są naszym największym atutem, a wzmacnianie ich pozycji w całym naszym łańcuchu dostaw jest nie tylko słuszne, ale także zapewnia zrównoważoną przyszłość dla biznesu.”

Łukasz Szymański – Legal Counsel, Business Integrity Officer, Head of Legal Unilever Poland and Baltics