Transparentność i odpowiedzialność – czyli T-Mobile jak na dłoni

logo-T-MobileFirma T-Mobile Polska S.A. (T-Mobile) prowadzi działalność w zgodzie ze standardami i regulacjami międzynarodowymi, lokalnymi i wewnętrznymi. Transparentność w funkcjonowaniu i społeczna odpowiedzialność biznesu głęboko wpisują się w strukturę firmy. W T-Mobile od 2009 roku funkcjonuje specjalna jednostka o nazwie Departament Zarządzania Zgodnością odpowiedzialna za działalność firmy w zgodzie z przyjętymi regulacjami międzynarodowymi, lokalnymi oraz wewnętrznymi. Firma prowadzi szeroko zakrojone działania i wdraża regulacje ukierunkowane na zapewnienie równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w jej funkcjonowanie – od inwestorów, kadry zarządzającej, przez pracowników i dostawców.

T-Mobile od 2013 roku realizuje strategię Odpowiedzialnego Biznesu (z ang. CR, Corporate Responsibility) i powołała zespół CR, który odpowiedzialny jest za stworzenie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu. Firma działa zgodnie z definicją międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000, rozumianą jako odpowiedzialność przedsiębiorstwa za wpływ jego działań i decyzji biznesowych na społeczeństwo i środowisko. Zespół CR angażuje pracowników w szereg działań wolontaryjnych oraz akcji społecznych o zasięgu ogólnopolskim.

T-Mobile była również wielokrotnie nagradzana za działania z zakresu Polityki Personalnej. W 2015 roku po raz szósty z rzędu otrzymała certyfikat Top Employers, który wyróżnia najlepszych pracodawców na rynku polskim. W firmie wdrażanych jest wiele projektów i rozwiązań z zakresu nowoczesnej polityki personalnej, których celem jest przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji. Jednym z nich jest Program Wsparcia Pracowników „Firma Przyjazna Pracownikom” podkreślający istotę równego traktowania i potencjału tkwiącego w różnorodności. Program ten wspiera założenia i zobowiązania, jakie nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy, jak i również zobowiązania wynikające z podpisanej przez T-Mobile Polska Karty Różnorodności. W firmie została wdrożona strategia antymobbingowa oraz została powołana wewnętrzna Komisja Antymobbingowa. Warty podkreślenia jest fakt, że wszyscy nowi pracownicy przechodzą szkolenia z tematyki zapobiegania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Jako firma pamiętamy o tym, że kluczem do sukcesu biznesowego są pracownicy i to ich satysfakcję i zaangażowanie traktuje jako najwyższe dobro.

W naszych codziennych doświadczeniach widzimy, że funkcja Zarządzania Zgodnością (z ang. Compliance) dobrze sprawdza się w codziennym działaniu firmy. System Zarządzania Zgodnością (Compliance Management System, CMS) w T-Mobile został stworzony w odpowiedzi na potrzeby klientów, poszukujących formy zapewnienia, że działalność biznesowa firmy jest prowadzona w sposób etyczny i zgodny nie tylko z obowiązującym prawem, ale i z szerszymi zasadami obowiązującymi w społeczeństwie. Podobne oczekiwania zostały także wyrażone przez głównego udziałowca T-Mobile, Grupę Deutsche Telekom, co przełożyło się na konieczność dopasowania standardu obowiązującego w Grupie do lokalnych wymagań. W obecnej postaci CMS jest w pełni zgodny z polskimi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz uwzględnia wymogi postępowania mające zastosowanie w polskich realiach biznesowych. System Zarządzania Zgodnością opiera się na trzech filarach – budowaniu świadomości wśród pracowników T-Mobile w odniesieniu do wymagań etycznych i obowiązujących regulacji; tworzeniu i utrzymywaniu spójnego środowiska regulacji w firmie oraz na wyjaśnianiu przypadków naruszenia zasad i regulacji. Podstawą dla CMS jest Kodeks Etyki Biznesu, dokument opisujący stanowisko firmy w kwestiach etycznych i zawierający Zasady Postępowania, według których chcemy prowadzić działalność biznesową i na których opieramy nasze postępowanie.

Nie ma lepszej kontroli, niż samokontrola, więc poprzez budowanie świadomości etycznych zachowań na wszystkich szczeblach staramy się zapewnić zrozumienie stawianych pracownikom wymagań, co jest kluczowe dla sukcesu CMS. Od początku istnienia jednostki Compliance w naszej firmie stawialiśmy na jasny i bezpośredni przekaz, głównie w postaci szkoleń bezpośrednich (podczas wdrażania Systemu Zarządzania Zgodnością przeszkoliliśmy ponad 700 osób, które następnie przekazały wiedzę swoim koleżankom i kolegom), jak i w postaci regularnie organizowanych „Otwartych Godzin Compliance”, podczas których pracownicy mogą się spotkać z pracownikami jednostki Compliance i porozmawiać na bieżące tematy. Prowadzimy także szereg działań komunikacyjnych i edukacyjnych dla naszych pracowników, zarówno na dedykowanej stronie intranetowej, a także na ogólnofirmowym portalu intranetowym, dostępnym dla wszystkich pracowników.

Przejrzyste regulacje wewnętrzne zapewniają poczucie ciągłości i kontroli nad kulturą Compliance. Poza wprowadzeniem (wraz ze wspierającą akcją komunikacyjną) dokumentów polityk ściśle wynikających z działalności Systemu Zarządzania Zgodnością (np. Polityka przyjmowania i przekazywania prezentów, Polityka antykorupcyjna, Polityka sponsoringu), uczestniczymy w przygotowywaniu i wdrażaniu regulacji mających wpływ na całość działalności firmy, ze szczególnym skupieniem na części bezpośrednio związane z Kodeksem Etyki Biznesu.

Musimy pamiętać, że nawet najdoskonalszy system nie może zabezpieczyć firmy w 100% przed przypadkami naruszeń obowiązujących w niej zasad i regulacji. Rolą Compliance jest wyjaśnianie takich zdarzeń, korzystając z różnorakich źródeł informacji. W T-Mobile każdy pracownik, jak również klient zewnętrzny (dostawca, partner biznesowy, klient usług firmy), może zgłosić nadużycie, którego jest świadkiem, lub o którym się dowiedział, poprzez dedykowany portal internetowy (https://www.bkms-system.net). System ten, dostarczony i utrzymywany przez firmę zewnętrzną, zapewnia maksimum poufności oraz anonimowości (w razie potrzeby) osobie zgłaszającej. Niezależnie od tego rozwiązania, jednostka Compliance w TMPL dysponuje dedykowanym adresem mailowym i numerem telefonu, które są udostępnione pracownikom i współpracownikom firmy, a są przede wszystkim wykorzystywane do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości związanych z obowiązującymi w firmie regulacjami.

Informacje otrzymywane tymi kanałami są rozpatrywane z należytą poufnością przez pracowników jednostki Compliance, zobowiązanych do zachowania tajemnicy służbowej. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego, każde zgłoszenie podlega weryfikacji w oparciu o dane systemowe, bez angażowania dodatkowych osób, co pozwala na zachowanie maksymalnej poufności danych osoby zgłaszającej, ale także każdej osoby, która może być wskazana w zgłoszeniu.

Jednakże działalność Compliance w TMPL nie kończy się na tych podstawowych obszarach działalności. Niezależnie od nich prowadzimy monitoring bieżącej sytuacji poprzez obserwację zachowań na rynku – obserwując doniesienia prasy i mediów, a także uczestnicząc w spotkaniach z przedstawicielami innych podmiotów działających na rynku. Obecnie najważniejszym zadaniem CMS jest zapewnienie integralności i etyczności podejmowanych nowych wyzwań biznesowych, w świetle rosnących wymogów regulacyjnych, a także w świetle zmian otoczenia biznesowego.

Piotr Chmiel – Ekspert ds. Compliance T-Mobile Polska S.A.