Dobre praktyki etyczne w Grupie EDF w Polsce.

Dobre praktyki etyczne w Grupie EDF w Polsce.

/ PAWEL WYSZOMIRSKI , www.redseven.pl joanna-kapala

Grupa EDF, jako lider światowej elektroenergetyki, działa na wszystkich kontynentach i zatrudnia prawie 160 tysięcy osób. To właśnie pracownicy i ich umiejętności, innowacyjność i zaangażowanie przyczyniają się do efektywności Grupy, będącej źródłem wartości dla społeczności, klientów, pracowników i akcjonariuszy. Tak pojęta odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga wspólnoty wartości i zobowiązań etycznych, które powinny stale inspirować i kierować działaniem wszystkich pracowników Grupy EDF. Dla EDF szczególnie istotne jest, aby etyka była nieodłączną częścią codziennych działań biznesowych. Poniżej prezentujemy polityki i narzędzia funkcjonujące w Grupie EDF w Polsce, które wspierają działalność zgodną ze standardami etycznymi.

Podstawowymi dokumentami, na których opiera się system etyki w Grupie EDF w Polsce są Porozumienie o Społecznej Odpowiedzialności Grupy EDF oraz Kodeks Etyki. Pierwszy z nich został podpisany w 2004 roku przez EDF oraz przedstawicieli związków zawodowych. Obowiązuje on w 15 spółkach Grupy EDF, m.in. we Francji, w Anglii, Belgii, Chinach i w Polsce. Obejmuje takie zagadnienia jak: poszanowanie praw człowieka, BHP, świadczenia socjalne, dialog społeczny, etyczne relacje z pracownikami, wykonawcami i dostawcami, walka z dyskryminacją. Co roku tworzony jest wspólny raport z realizacji Porozumienia w danym roku, wykorzystujący dane pochodzące z raportów przygotowywanych w różnych krajach. Kodeks Etyki został wdrożony w Polsce w 2013 roku i określa zasady etyczne, którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy, a także zobowiązania Grupy oraz wytyczne indywidualnego postępowania. Zgodnie z Kodeksem Grupa EDF zobowiązuje się m.in. zapewniać ochronę zdrowia i bezpieczeństwo, chronić środowisko naturalne, zapobiegać dyskryminacji i mobbingowi, przeciwdziałać oszustwom. Pracownicy zobowiązują się natomiast do szanowania drugiego człowieka, uczciwego działania, chronienia majątku Grupy, szanowania interesariuszy Grupy oraz etycznego postępowania. Dodatkowo, w Kodeksie Etyki zawarte zostały Grupowe wartości, tj.: szacunek, solidarność i odpowiedzialność. Wartości stanowią wytyczne do działania w Grupie, a pracownicy na specjalnie zorganizowanych warsztatach określili związane z nimi oczekiwane postawy i zachowania.

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom

W naszej organizacji funkcjonuje wiele dokumentów pozwalających prowadzić analizę ryzyka, wzmacniać nadzór i kontrolę bieżącej pracy oraz zapobiegać ewentualnym nieprawidłowościom. Realizacja tych działań bazuje na zaangażowaniu i odpowiedzialności naszych pracowników, którzy najlepiej wiedzą, jak na bieżąco usprawniać swoją pracę. Wdrażany jest również Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu. Jest to dokument określający zasady i sposób postępowania, którymi pracodawca kieruje się w celu zapobiegania i przeciwdziałania wymienionym zjawiskom. Regulamin zawiera również instrukcję postępowania dla pracowników, którzy chcą w sposób formalny zgłosić sprawy noszące znamiona mobbingu, molestowania czy dyskryminacji. W spółkach, w których już wdrożono regulamin, funkcjonują dedykowane szkolenia e-learning w tym zakresie.

Obszar etyki i zachowania zgodności

Równolegle do dokumentów i narzędzi, które formalnie wyznaczają zasady w Grupie EDF w Polsce, istnieją także funkcje, które zapewniają realizację tych zasad w praktyce. Od 2016 roku w organizacji działa Pion Compliance, którego zadaniem jest wspieranie działań organizacji w zgodności z zasadami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi, w tym zwłaszcza w obszarze etyki i różnorodności optymalizacji i jakości, zarządzania ryzykiem i systemami kontroli, weryfikacji procesów oraz prawa. Działania w zakresie etyki koncentrują się głownie na określeniu strategii dla obszaru, budowaniu kultury etycznej oraz różnorodności w organizacji i zapewnieniu najlepszych standardów etyki.

Funkcjonuje również Sieć etyki zrzeszająca Korespondentów ds. etyki we wszystkich lokalizacjach Grupy EDF w Polsce. Do zadań korespondentów należą m.in.: udzielanie odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości pracowników w zakresie wartości Grupy EDF i Pracodawcy oraz Kodeksu Etyki, jak również przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń o naruszeniu obowiązujących w organizacji standardów etycznych. Podobną rolę pełni Rzecznik Praw Pracowniczych, do którego zadań należy m.in. społeczna kontrola spraw etycznych. Rzecznik przyjmuje też skargi dotyczące równego traktowania i przestrzegania zasad obowiązujących w Grupie EDF, w stosunku do których podejmuje działania wyjaśniające, a także koordynuje na szczeblu Grupy inicjatywy dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu. Obszar etyki wspierany jest regularnymi szkoleniami. Szkolenie e-learning z przeciwdziałania oszustwom ukończyło dotychczas w naszej Grupie ponad 2000 pracowników. Równolegle odbywały się standardowe sesje wykładowe w tym obszarze. W 2016 r. wprowadzone zostało dodatkowo szkolenie e-learning z ochrony danych osobowych, dedykowane szczególnie pracownikom, którzy przetwarzają lub mają dostęp do tego typu danych w firmie.

„EDF Polska jest Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Członkiem Koalicji Rzeczników Etyki, co pozwala na budowanie relacji z innymi firmami oraz dzielenie się dobrymi praktykami na zewnątrz organizacji.”

Zaangażowanie EDF Polska w budowę Kultury etycznej

EDF Polska jest Partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Członkiem Koalicji Rzeczników Etyki, co pozwala na budowanie relacji z innymi firmami oraz dzielenie się dobrymi praktykami na zewnątrz organizacji. Do inicjatywy UNGC dołączyliśmy w 2013 roku. W tym samym roku zarząd i dyrektorzy Grupy EDF w Polsce podpisali Kartę Różnorodności. EDF Polska dwukrotnie otrzymała tytuł „Etycznej Firmy” przyznawany przez Puls Biznesu dla firm, które prowadzą działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i wartościach w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy.

Obecnie w Grupie EDF w Polsce wdrażane są również dodatkowe narzędzia związane z nową Polityką Etyki i Zachowania Zgodności. Kompleksowe rozwiązania w tym zakresie dodatkowo konsolidują i wzmacniają dotychczasowe praktyki funkcjonujące w organizacji.

Autorzy tekstu: :Jolanta Skrzyńska-Winkel, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich, EDF Polska S.A. Joanna Kapała, Starszy Specjalista ds. Weryfikacji Procesów, Pełnomocnik ds. Etyki, EDF Polska S.A.