Jak Program Etyczny będzie budowany w BRPO?

Podstawą założeń dla koncepcji wdrażania przez nas Programu Etycznego jest pogląd, że organizacja (instytucja) poza podstawowym celem swojej działalności ma też pewne zobowiązania w stosunku do otoczenia, w jakim funkcjonuje. To dobrowolne zaangażowanie w zasoby ludzkie – otoczenie wewnętrzne (np. pracownicy, współpracownicy), jak i relacje z otoczeniem zewnętrznym (Interesanci, dostawcy), w tym dialog społeczny oraz ochrona środowiska. W tym kontekście „organizację traktujemy jako podmiot nierozerwalnie związany ze środowiskiem, w którym działa”, a współpraca i dialog, jaki z otoczeniem podejmuje, przyczynia się do tworzenia wspólnego dobra. W związku z tym wdrażanie holistycznego Programu Etycznego rozpoczęliśmy od prac nad implementacją Standardu Etycznego i przyjęcia postanowień wspólnego Kodeksu Etycznego, w którym moglibyśmy szczególnie podkreślić i uwypuklić wzorzec wyznawanych przez pracowników BRPO przekonań i wartości w codziennej pracy. W tym celu podjęliśmy następujące działania:

 1. w proces tworzenia Kodeksu zaangażowano wszystkich pracowników BRPO;
 2. powołano Komisję ds. Wdrażania Kodeksu etycznego, której skład został starannie przemyślany: m.in. członkami Komisji są:
  1. pracownicy zajmujący się tematyką równouprawnienia, w tym Pełnomocniczka
  2. ds. przeciwdziałania mobbingowi i nierównemu traktowaniu;
  3. przedstawiciele BDG (pracodawcy);
  4. przedstawiciele związków zawodowych;
  5. specjaliści z zakresu prawa, organizacji oraz zarządzania.
 3. przeprowadzono gruntowną – dwustopniową analizę wartości i postaw etycznych:
  1. na poziomie poszczególnych komórek organizacyjnych Biura, w małych grupach;
  2. na poziomie całego Biura poprzez wyłonienie najczęściej wskazywanych przez poszczególne komórki organizacyjne wartości i postaw etycznych;
 4. stworzono narzędzia komunikacji, które sprzyjać mają wymianie spostrzeżeń:
 5. przedstawiono projekt Kodeksu, który następnie został poddany szerokiej debacie;
 6. odniesiono się do uwag i opublikowano ostateczną na dzień dzisiejszy wersję Kodeksu;
 7. opublikowano Kodeks na stronach wewnętrznych BRPO.

Kolejne etapy wdrażania to:

 1. cykliczne debaty Komisji wraz z możliwością uczestniczenia w obradach wszystkich chętnych pracowników Biura;
 2. przygotowanie do wyłonienia w Biurze Pełnomocnika ds. Etyki, a w toku dalszych ustaleń – Doradcy/ Zespołu Doradców ds. Etyki w BRPO;
 3. bieżące tworzenie komentarzy do poszczególnych zapisów w Kodeksie.

Ważne jest dla nas i pamiętamy, że Standardy Etyczne to proces, dlatego wdrożenie Kodeksu Etycznego to początek dla implementacji kompleksowego Programu Etycznego, a w nim m.in.:

 1. rozwijanie Programu Etycznego poprzez:
  1. bieżącą współpracę z Doradcami/Zespołem ds. Etyki;
  2. komunikowanie i upowszechnianie Programu, w tym Kodeksu;
  3. współtworzenie programu kształcenia etycznego w BRPO;
  4. aktualizowanie postanowień i procesów związanych z Programem;
  5. wyjaśnienia zgłaszanych wątpliwości – tworzenia tzw. KOMENTARZA (DOBRYCH
   PRAKTYK).
 2. klauzule społecznościowe w zamówieniach publicznych, od ponad dwóch lat;
 3. program Praktyk Studenckich w BRPO, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnie zgłaszanych potrzeb przez studentów;
 4. program podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności dofinansowania do kursów i studiów;
 5. program RADZENIA RÓL (zawodowych i prywatnych);
 6. program indywidualnego rozwoju zawodowego – w najbliższych planach ….

Jednocześnie w załączeniu przesyłam również rozpisane, przyjęte przez nas założenia dla procesu wdrażania – budowy Programu Etycznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Publikacja do ściągnięcia: