ESG a parytet w zarządach i na wyższych stanowiskach kierowniczych

W zeszłym tygodniu pisałam o kobietach-liderach, które wyróżniają się na tle innych przywódców w walce z Covid-19 poprzez sprawne zarządzanie. A jak się ta sytuacja ma w biznesie? Czy większa liczba kobiet na wysokich stanowiskach w firmie przekłada się na lepszą ogólną wydajność firmy?

IFC wydało publikację, w której przegląda istniejące badania w tym zakresie, pokazując, że wysoka różnorodność (na szczeblu zarządów i najwyższego kierownictwa) przekłada się na wyższe normy ESG. Wskazuje również, że dobrze zagospodarowane obszary ESG wiążą się z poprawą wyników korporacyjnych, co stanowi o wartości udziału kobiet w zarządach i wyższych stanowiskach kierowniczych.

Zwiększanie różnorodności na wysokim szczeblu, przyczynia się do większego skupienia na kwestiach ESG. Dzięki temu biznes staje się bliższy społeczeństwu i klientom, przestaje być postrzegany jedynie jako jednostka generująca zysk.

 

Kobiety w biznesie zwiększają wynik ESG

 

Bardziej zróżnicowane pod względem płci zarządy i zespoły kierownicze przyczyniają się do lepszych wyników środowiskowych, społecznych i zarządzania, a to z kolei prowadzi do lepszych wyników biznesowych. 

Analiza ponad 70 artykułów z lat 2008-2017 wykazała dwa związki. Po pierwsze, że zależność pomiędzy zwiększoną liczbą kobiet na wysokim szczeblu prowadzi do wyższych standardów w zakresie ESG. Zależność ta jest szczególnie widoczna, gdy kobiety stanowią ok. 30% zarządu. Po drugie, wysokie normy ESG poprawiają kluczowe wskaźniki: zwiększonych kontroli wewnętrznych, zmniejszonego ryzyka oszustw i innych naruszeń natury etycznej, pozytywnego środowiska pracy, większego zaangażowania interesariuszy, lepszej reputacji i wzmocnienia marki. 

Wiele badań potwierdza, że większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych zwiększa rentowność firmy. Choć wynik finansowy wydaje się, jest dla firmy najważniejszy, coraz częściej brane pod uwagę  czynniki niefinansowe. Dlaczego? Ponieważ firmy skoncentrowane wyłącznie na zysku często popadają w kryzys wizerunkowy. Dlatego interesariusze coraz częściej domagają się rozwijania wysokich standardów etycznych, środowiskowych i społecznych. Są to zmienne, które nie prowadzą w linii prostej do zysku, za to zmniejszają ryzyka, zwiększają zaangażowanie społeczności i zaufanie, a także długoterminową rentowność.

 

 

E – Wymiar środowiskowy

 

Większa ilość kobiet w zarządzie przyczynia się do większej troski o środowisko. Z przytoczonych badań wynika, że kobiety-przedsiębiorcy są bardziej wrażliwe na kwestie środowiskowe niż mężczyźni-przedsiębiorcy. Firmy, gdzie w zarządach występuje więcej kobiet wykazują lepsze praktyki zrównoważonego rozwoju, w tym ograniczenie emisji CO2. Stoją wyżej w rankingach efektywności finansowej. Cechują się lepszą jakością i większym zakresem raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym są bardziej transparentne co do swoich praktyk środowiskowych. Inwestują więcej w ochronę środowiska. Mają mniej problemów związanych ze środowiskiem i związanych z tym obaw społeczności.

Podsumowując udział kobiet w zarządach znacząco i pozytywnie wpływa na działania środowiskowe firmy. Mianowicie na większą skłonność do poprawy swoich zachować środowiskowych oraz do ujawniania informacji. Co ciekawe ujawniono również wagę masy krytycznej kobiet w zarządzie, a mianowicie chodzi o to, że zachowania te są widoczne w zarządach, w których skład wchodzą co najmniej dwie-trzy kobiety. Gdy w zarządzie zasiada tylko jedna kobieta, są mniej widoczne.

 

S – Wymiar społeczny

 

Ten wymiar wiąże się z aspektami społecznymi, jak relacje pracownicze, równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, reputacja społeczna i etyczna, prawa człowieka i społeczna odpowiedzialność. Badania pokazały pozytywne zależności również w tym wymiarze. Takie jak: bardziej sprawiedliwa skala wynagrodzeń niezależnie do płci, kultura korporacyjna oparta o równouprawnienie, ład korporacyjny, zaangażowanie społeczne, CSR. Co ciekawe, korelacja jest widoczna nie tylko w rozwiniętych gospodarkach. Przeprowadzono badanie, które wykazało, że obecność kobiet w zarządach była jedyną zmienną na rynkach wschodzących, która pozytywnie wpływała na podejmowanie i poziom inicjatyw CSR. Dodatkowo wykazano, że inne wysiłki na rzecz dywersyfikacji zarządów miały wręcz negatywny wpływ.

Podsumowując wyższy udział kobiet na szczeblu kierowniczym pozytywnie wpływa na rozwój aspektów społecznych firmy. Kobiety częściej i chętniej raportują i rozszerzają ujawniane dane w raportach społecznej odpowiedzialności.

 

G – Wymiar zarządzania

 

W analizowanych badaniach stwierdzono powiązania między większą liczbą kobiet na stanowiskach zarządzających a lepszymi praktykami ładu korporacyjnego, jak kontrole wewnętrzne, przejrzystość, zintegrowane raportowanie, etyka i compliance oraz procesy i dynamika zarządu. Stwierdzono rzadszą słabość kontroli wewnętrznej, mniejsze ryzyko oszustw związanych z papierami wartościowymi (optymalizacji ograniczenia tego ryzyka sprzyja pełen parytet w zarządzie), pozytywną korelację z wartością firmy, rentownością oraz przestrzeganiem zasad etycznych i społecznych.

Jedno z badań wskazywało również wpływ udziału kobiet w komitetach audytu z lepszą dyscypliną sprawozdawczości finansowej i mniejszą liczbą kwalifikacji do badania z powodu błędów, niezgodności i zaniechań.

 

Ogólne wnioski

 

Większa liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych:

  • zwiększa rentowność firmy
  • podnosi zaufanie i zaangażowanie społeczne
  • zmniejsza ryzyka wizerunkowe
  • jest zgodne z obecnymi oczekiwaniami inwestorów i interesariuszy
  • tworzy bardziej różnorodne zespoły, które charakteryzują się wyższą kreatywnością i efektywnością działania

Zwiększanie liczby kobiet w kierownictwie przyczynia się do ogólnej poprawy wydajności firmy. Z jednej strony poprawia wynik finansowy, ale nie ogranicza się tylko do tego. Polepszone wyniki niefinansowe zwiększają reputację, atrakcyjność dla inwestorów oraz zaangażowanie interesariuszy.

Jest to zatem kolejny z argumentów dla zarządzających jak i inwestorów, aby zwrócić uwagę na parytet w zarządach, ponieważ obecnie inwestorzy, a zwłaszcza instytucjonalni szukają spółek spełniających wyższe standardy środowiskowe, społeczne, etyczne i zarządcze. To postrzeganie dodaje zmiennych w ogólnej ocenie wartości firmy, wykraczając już daleko po za wynik finansowy.

 

Źródło: women+in+business+leadership+boost+esg+performance

Opr.: Olga Siedlanowska-Chałuda